Regulamin konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego

§1
Przedmiot Konkursu
Galeria Roi Doré, zwana dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” na dzieło sztuki inspirowane życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac inspirowanych życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego oraz propagowanie wiedzy o jego dokonaniach artystycznych i kluczowej roli w historii Polski. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, ale ma charakter otwarty i wziąć w nim może udział każdy, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania czy doświadczenia artystycznego. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. W Konkursie mogą brać udział prace nie starsze niż dwuletnie. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace. Zgłoszone prace muszą być inspirowane życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego. Sposób wykorzystania tej inspiracji, a także dobór materiałów oraz technik pozostaje całkowicie dowolny.

§3
Przebieg Konkursu
Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać do 15 czerwca 2016 r. (włącznie) wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu Galerii Roi Doré wraz ze zdjęciami prac w wysokiej rozdzielczości (300DPI / ok. 2000×3000 pikseli).
Każde zgłoszenie przesłane na Konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną wysłaną w ciągu 3 dni roboczych. Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych proszone są o kontakt z Organizatorem.
Ogłoszenie finalistów Konkursu odbędzie się 17 czerwca 2016 r. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach mailem. Ponadto wyniki zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie facebook Konkursu i Organizatora.
Autorzy prac zakwalifikowanych do finału zobowiązują się dostarczyć Organizatorowi oryginalne dzieła na koszt własny i najpóźniej do 25 czerwca 2016 r.
Wernisaż inaugurujący wystawę zbiorową finalistów odbędzie się 29 czerwca 2016 r., w dniu 75-tej rocznicy śmierci I. J. Paderewskiego. Podczas wernisażu ogłoszeni zostaną zwycięzcy Konkursu. Wystawa zbiorowa potrwa do 30 lipca 2016 r.
Termin wystawy indywidualnej zwycięzcy zostanie uzgodniony pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą.
Finaliści zobowiązują się do odebrania na koszt własny nadesłanych prac w terminie nie późniejszym niż do końca września 2016 r. W przypadku niespełnienia warunku lub nieustalenia z Organizatorem sposobu i terminu odebrania dzieł, Organizator naliczy opłatę za ich przechowywanie.

§4
Kryteria oceny
Prace oceniane będą pod względem artystycznym oraz merytorycznym.
Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy (najlepszych prac) wybranego artysty.
Decyzja Komisji jest niepodważalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia zwycięzcy, co jest równoznaczne z nieprzyznaniem nagrody.

§5
Warunki ogólne
Nadsyłając zgłoszenia na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,  jakie powstaną z tego tytułu. 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)

§6
Nagroda
Główną nagrodą w Konkursie jest wystawa indywidualna, którą Organizator zaprezentuje w swoich salach wystawowych w terminie ustalonym z laureatem pierwszej nagrody.

§7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiej pracy
Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace pozostają własnością autorów, którzy dysponują pełnią praw autorskich do stworzonych przez siebie prac. Jednocześnie Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fotografii prac (przesłanych przez uczestników Konkursu lub wykonanych przez Organizatora) do stworzenia materiałów reklamowych związanych z Wydarzeniem oraz działalnością Organizatora: programu, banerów, reklam, informacji prasowych, publikacji itp.

§8
Postanowienia końcowe
Najciekawsze prace zgłoszone na Konkurs mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora i/lub stronie facebook i twitter Konkursu i/lub Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga Komisja Konkursowa. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Konkursu i Organizatora.niedziela, 23 lutego, 2020

  • Pogoda w Paryżu    Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


     
  • Kurs walut

  • Newsletter Vector Polonii

  • Partner: ASSOCIATION YOT-ART